بیرون بر سلیم
میوه وتره بار تازه
لبنیات قنبرزاده
بیرون بر دیگچه