اولین بازه ارسال این فروشگاه :
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - 11:30 الی 12:00

کوبیده معمولی

3.6

32,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

کوبیده مخصوص

2.3

38,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

جوجه ماستی

4.0

37,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

کوبیده مرغ

3.8

22,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

نان لواش اضافه یک عدد

5.0

500 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

نوشابه مشکی 300 سی سی بطری

5.0

9,500 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

ساندویچ کوبیده مخصوص

5.0

44,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

ساندویچ جوجه ماستی

3.3

43,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

زرشک پلو با مرغ

3.0

89,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

خوراک کوبیده مخصوص

2.6

82,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

نوشابه مشکی 330 سی سی قوطی

5.0

14,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

چلو میکس تنوری مخصوص

3.7

101,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

خوراک کوبیده معمولی

5.0

70,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

جوجه تنوری

4.3

37,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

نوشابه خانواده مشکی 1.5 لیتری

5.0

25,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

ته چین مرغ

4.4

72,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

خوراک کوبیده مرغ

3.3

50,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

دوغ 300 سی سی بطری

5.0

12,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

ساندویچ کوبیده معمولی

3.8

38,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

سالاد فصل و سس

5.0

20,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

دلستر شیشه

5.0

16,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

چلو ساده

5.0

27,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

چلو خورشت قیمه شیرازی ( لپه )

4.0

52,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

چلو خورشت سبزی

5.0

52,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

خوراک میکس تنوری مخصوص

5.0

81,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

چلو کوبیده مخصوص

5.0

102,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

ساندویچ جوجه تنوری

4.5

43,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

خوراک جوجه تنوری

5.0

80,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

ماست موسیر

5.0

20,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم

دوغ خانواده 1.5 لیتری

4.5

34,000 تومان

فروشنده : کبابی و بیرون‌بر حاتم