چلو خورشت سبزی

3.1

35,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو خورشت قیمه جهرمی

3.9

35,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو میکس

3.6

90,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو خورشت قیمه شیرازی - لپه

4.8

35,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو مرغ نیم پرس

5.0

55,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

خورشت قیمه جهرمی

3.4

20,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

کباب کوبیده - تک سیخ

2.5

30,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو مرغ

4.8

90,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو جوجه - دو سیخ

3.7

90,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

خورشت سبزی

4.0

20,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو ساده

3.4

20,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

خورشت قیمه بادمجان

5.0

20,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

نوشابه مشکی 300 سی سی بطری

5.0

10,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو کوبیده پرسنلی - دو سیخ

4.0

60,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو کوبیده - دو سیخ

3.0

85,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

جوجه - تک سیخ

3.0

40,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

نوشابه خانواده مشکی 1.5 لیتری

5.0

29,500 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو خورشت بادمجان

5.0

35,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

نوشابه مشکی 330 سی سی قوطی

5.0

19,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

خورشت قیمه شیرازی - لپه

5.0

20,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

خوراک میکس

5.0

80,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

ترشی

3.3

5,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو خورشت قیمه بادمجان

5.0

35,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

خورشت بادمجان

5.0

20,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

خوراک کباب

3.0

65,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

سالاد فصل

3.0

18,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

خوراک جوجه

5.0

85,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

دوغ خانواده 1.5 لیتری

5.0

27,500 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

زیتون پرورده

5.0

15,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو جوجه - تک سیخ

3.5

70,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش