اولین بازه ارسال این فروشگاه :
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - 09:00 الی 10:00

مرغ گرم هشت تکه - حدود دو کیلو

4.5

196,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

سینه مرغ - حدود یک کیلو

5.0

145,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

ران مرغ - حدود یک کیلو

4.8

95,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم کنجه شده - وزن اولیه مرغ حدود 2000 گرم

5.0

196,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم کامل - حدود دو کیلو

5.0

196,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

سنگدان مرغ - حدود 400 گرم

5.0

25,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم چهار تکه - حدود دو کیلو

5.0

196,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

دل مرغ - حدود 330 گرم

5.0

45,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

جیگر مرغ - حدود 450 گرم

3.0

25,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

بال و کتف - حدود یک کیلو

5.0

140,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم هشت تکه - حدود 2500 گرم

5.0

245,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم کنجه شده - حدود 2500 گرم

3.0

245,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

استیک مرغ - حدود یک کیلو

5.0

195,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

زغال کبابی - 800 گرم

5.0

45,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب کره زعفران آلس پایس - حجم 50 گرم

5.0

40,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

گوشت بوقلمون - حدود دو کیلو

5.0

460,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

گوشت بلدرچین ویژه بسته 4 عددی - حدود یک کیلو

5.0

260,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم چهار تکه - حدود 2500 گرم

5.0

245,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب بوشهری آلس پایس - حجم 50 گرم

5.0

40,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم کامل - حدود 2500 گرم

5.0

245,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب زعفرانی آلس پایس - حجم 50 گرم

5.0

40,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

گوشت کبک بسته 2 عددی - حدود 850 گرم

5.0

315,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب بلوچی آلس پایس - حجم 50 گرم

5.0

40,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب دودی آلس پایس - حجم 50 گرم

5.0

40,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب زعفرانی آلس پایس - حجم 250 گرم

5.0

85,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب بندری آلس پایس - حجم 250 گرم

5.0

85,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب شاندیزی آلس پایس - حجم 250 گرم

5.0

85,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب سیر و کره آلس پایس - حجم 250 گرم

5.0

85,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب شاندیزی آلس پایس - حجم 50 گرم

5.0

ناموجود