مرغ گرم هشت تکه - حدود دو کیلو

4.4

184,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

سینه مرغ - حدود یک کیلو

5.0

130,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

ران مرغ - حدود یک کیلو

5.0

91,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم کنجه شده - حدود دو کیلو

5.0

184,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم کامل - حدود دو کیلو

5.0

184,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم چهار تکه - حدود دو کیلو

5.0

184,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم هشت تکه - حدود 2500 گرم

5.0

230,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

بال و کتف - حدود یک کیلو

5.0

120,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

زغال کبابی - 800 گرم

5.0

35,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم کنجه شده - حدود 2500 گرم

3.0

230,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

استیک مرغ - حدود یک کیلو

5.0

180,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب کره زعفران آلس پایس - حجم 50 گرم

5.0

30,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

گوشت بلدرچین ویژه بسته 4 عددی - حدود یک کیلو

5.0

190,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم چهار تکه - حدود 2500 گرم

5.0

230,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

فیله مرغ - حدود یک کیلو

5.0

0 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب بوشهری آلس پایس - حجم 50 گرم

5.0

30,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب بلوچی آلس پایس - حجم 50 گرم

5.0

30,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

گوشت کبک بسته 2 عددی - حدود 850 گرم

5.0

215,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم کامل - حدود 2500 گرم

5.0

230,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب بندری آلس پایس - حجم 250 گرم

5.0

50,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب زعفرانی آلس پایس - حجم 50 گرم

5.0

30,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب دودی آلس پایس - حجم 50 گرم

5.0

30,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین