موز - 500 گرم

4.5

35,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

هندوانه - حدود 5 کیلوگرم

3.0

50,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

شلیل - 500 گرم

5.0

75,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

سیب گلاب - 500 گرم

4.9

25,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

هلو - 500 گرم

5.0

30,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

جانان - حدود 2 کیلوگرم

5.0

40,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

سیب ترش مصری - 500 گرم

5.0

35,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

شمام - حدود 2 کیلوگرم

5.0

30,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

پرتقال والنسیا - 1 کیلوگرم

5.0

50,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

زرد آلو - 500 گرم

5.0

30,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

خربزه - حدود 3500 گرم

5.0

122,500 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

انبه سبز - 1 کیلوگرم

5.0

45,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

گیلاس - 500 گرم

5.0

75,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

انبه - 1 کیلوگرم

3.0

130,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی