چلو خورشت سبزی

5.0

40,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

چلو خورشت قیمه

5.0

38,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

خورشت سبزی

3.0

20,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

چلو خورشت بادمجان

5.0

38,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

چلو مرغ نیم پرس

3.0

55,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

زرشک پلو با مرغ

5.0

89,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

خورشت قیمه

5.0

18,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

چلو میکس

2.3

85,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

چلو جوجه کباب

5.0

85,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

چلو ساده

5.0

20,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

ساندویچ جوجه کباب

5.0

33,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

دوغ 300 سی سی بطری

5.0

10,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

خوراک جوجه کباب

5.0

66,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

خوراک کباب کوبیده

5.0

66,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

چلو کباب کوبیده

5.0

85,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

ساندویج کباب کوبیده

5.0

33,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

نوشابه مشکی 300 سی سی بطری

5.0

11,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

خورشت بادمجان

5.0

18,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

ترشی مخلوط

5.0

7,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

کباب کوبیده - تک سیخ

5.0

30,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

نوشابه مشکی قوطی

5.0

19,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

نوشابه خانواده شاه توت 1.5 لیتری

5.0

30,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

ترشی کلم قرمز

5.0

7,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

نوشابه زرد 300 سی سی بطری

5.0

11,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

چلو جوجه - تک سیخ

3.0

55,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

نوشابه سون آپ شیشه ای

5.0

13,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

نوشابه خانواده مشکی 1.5 لیتری

5.0

30,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

چلو ماهی

5.0

115,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

نوشابه شیشه ای مشکی - 250 سی سی

5.0

12,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه

نوشابه خانواده زرد 1.5 لیتری

5.0

30,000 تومان

فروشنده : بیرون بر هل دانه